• StralendMooi!

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. BeautyAlliance Nederland BV is een gespecialiseerd marketingbureau dat zelfstandige schoonheidsspecialisten marketing support biedt. BeautyAlliance Nederland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland onder nummer 65825721, gevestigd en kantoorhoudende te (1817 DE) Amperestraat 11A te Alkmaar, hierna ook te noemen: “BeautyAlliance”;

en

2. Zelfstandige ondernemer, schoonheidsspecialiste of beautysalon, welke klant is bij BeautyAlliance hierna te noemen: “schoonheidsspecialiste”;

In aanmerking nemende dat:

A. BeautyAlliance Nederland is gerechtigd tot het gebruik van het gedeponeerde handelsmerk, de handelsnaam “BeautyAlliance“ en haar campagne en anderen daarvan het gebruik kan toestaan;

B. BeautyAlliance heeft een marketingconcept (hierna te noemen: ‘beautyconcept’) ontwikkeld ter ondersteuning van de commerciële activiteiten van de deelnemende schoonheidsspecialisten;

C. BeautyAlliance heeft geïnvesteerd in de ontwikkeling van het BeautyAlliance beautyconcept, dat een speciale kennis, ervaring en commerciële ondersteuning (support) vertegenwoordigt in marketing, communicatie, reclame, promotie en verkoopbevordering in de schoonheids- of beautybranche;

D. BeautyAlliance de afzetmogelijkheden van dit beautyconcept, door de daarvoor door hem ontwikkelde formule wil bevorderen via een netwerk van zelfstandige ondernemingen (schoonheidsspecialisten) met geschikte faciliteiten waarmee kwalitatief goede verkoop- en verkoopondersteunende activiteiten en diensten kunnen worden ontwikkeld, onder voorwaarden die zowel ten voordele werken van de betrokken ondernemer, als van de gebruiker van die producten;

E. het de opzet is van BeautyAlliance om te komen tot een intensieve samenwerking met deze ondernemers, die als zelfstandige ondernemers functioneren, teneinde de continuïteit van deze ondernemingen te waarborgen en hun concurrentiepositie ten opzichte van bestaande en toekomstige concurrenten te versterken;

F. het bereiken van een optimale omzet, het beperken van de kosten, het bevorderen van omzet en werkbesparing door efficiëntie in de bedrijfsvoering door BeautyAlliance worden gezien als de belangrijkste mogelijkheden om het gestelde doel te bereiken;

G. een onmisbaar middel om dit doel te bereiken is een uniform optreden van de aangesloten schoonheidsspecialisten tegenover de consument, hetgeen uiteraard impliceert een ontwikkelde uniforme uitstraling evenals het toepassen van dezelfde werk-, exploitatie-, publiciteit- en promotietechnieken, onder meer, doch niet uitsluitend, bestaande uit:
• het gebruik van de merknamen en de logo’s van BeautyAlliance;
• het gebruik van de huisstijl;
• een backoffice systeem ter verbetering van de communicatie;
• het gebruik en vermelding op de diverse websites;
• het gebruik van overige door BeautyAlliance en schoonheidsspecialiste verworven kennis;
• het gebruik van de ontworpen campagnes & acties en de bijbehorende lay-out, beeldmaterialen, promotie- en communicatiematerialen;
• het gebruik van diverse reclame uitingen;

H. aan deze samenwerkingsvorm tussen zelfstandige partners wordt gegeven;

I. het beautyconcept van BeautyAlliance kenmerkt zich door een nauwe samenwerking tussen zelfstandige partijen, gesteund op wederzijds vertrouwen met continue informatie-uitwisseling tussen schoonheidsspecialisten en BeautyAlliance;

J. de deelname is gebaseerd op een zakelijke samenwerking, op basis van wederzijds respect en vertrouwen;

K. BeautyAlliance het beautyconcept aan schoonheidsspecialisten in samenwerking wenst te geven en schoonheidsspecialisten van de (voordelen van) genoemde formule en de daarmee samenhangende diensten van de BeautyAlliance gebruik wil maken;

3.1 De overeenkomst tussen partijen wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden, te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding.

3.2 Bij het verstrijken van de termijn heeft de schoonheidsspecialiste een optierecht de activiteiten uit te oefenen voor een verdere opeenvolgende termijn van 12 maanden, mits de schoonheidsspecialiste de op dat tijdstip geldende overeenkomst aanvaardt voor deze nieuwe periode. Voorts dient de schoonheidsspecialiste uit hoofde van de onderhavige overeenkomst niet in gebreke te zijn en dient schoonheidsspecialiste uiterlijk 1 maand voor de afloop van de onderhavige overeenkomst BeautyAlliance schriftelijk te verzoeken om de samenwerking en de daarbij behorende activiteiten voor een opvolgende termijn van 12 maanden te mogen uitoefenen. Indien de schoonheidsspecialiste haar optierecht inroept gaan partijen derhalve voor de opvolgende periode van 12 maanden een nieuwe overeenkomst aan of een nader overeen te komen periode.

3.3 Indien schoonheidsspecialiste geen gebruik maakt van het boven beschreven recht eindigt de overeenkomst bij afloop van dit artikel gestelde termijn van rechtswege.

3.4 BeautyAlliance heeft de mogelijkheid tenminste 3 maanden voor de afloop van de lopende termijn aan de schoonheidsspecialiste kenbaar te maken bij aangetekend schrijven (of per mail of anderszins) dat zij de overeenkomst wenst te beëindigen, althans niet wenst voort te zetten.

3.5 Indien de BeautyAlliance andere handelsmerken, handelsnamen, reclame-uitingen e.d. gaat voeren zal de schoonheidsspecialiste eveneens tot het gebruik daarvan gerechtigd zijn.

3.6 Schoonheidsspecialiste is niet bevoegd om namens BeautyAlliance rechtshandelingen te verrichten. Door schoonheidsspecialiste met derden gesloten overeenkomsten binden uitsluitend schoonheidsspecialiste en kunnen geen verplichtingen voor BeautyAlliance doen ontstaan. BeautyAlliance is alleen dan bevoegd om namens schoonheidsspecialiste rechtshandelingen te verrichten, als deze betrekking hebben op diensten zoals die zijn benoemd.

3.7 BeautyAlliance zal aan schoonheidsspecialiste de volgende diensten verlenen:

a. de mogelijkheid om mee te liften op een gezamenlijk inkoopvolume;
b. de mogelijkheid om mee te liften op aan BeautyAlliance verstrekte aanbiedingen door leveranciers;
c. doorverwijzing bij contact van BeautyAlliance met consumenten die woonachtig zijn in de omgeving van de salon van de schoonheidsspecialiste;
d. het geven van adviezen met betrekking tot marketing, communicatie, reclame of promotie;
e. het verzorgen van training van de schoonheidsspecialiste;
f. het onderhouden van contacten met fabrikanten en distributeurs ten behoeve van bevordering van de formule;
g. het adviseren in aangelegenheden van verkoopbevordering, public relations en het in samenwerking met schoonheidsspecialiste en andere schoonheidsspecialistes voeren van gezamenlijke reclamecampagnes door middel van folders, advertenties etc.;
h. het geven van instructies en adviezen met betrekking tot de exploitatie;
i. ontwikkeling en uitvoering van het landelijk marketingbeleid, als omschreven;
j. en verder al die diensten, die logischerwijs voortvloeien uit de tussen partijen geldende instructies.

3.8 Daarnaast zal BeautyAlliance in voortdurendheid de beautyconcept verder ontwikkelen en waar nodig wijzigingen aanbrengen. BeautyAlliance verplicht zich ontwikkelingen van de formule en/of wijzigingen daarvan aan schoonheidsspecialiste ter kennis te brengen.

3.9 Fundamentele wijzigingen in de beautyconcept zullen eerst besproken worden met de schoonheidsspecialiste. De beslissingsbevoegdheid binnen de organisatie berust uitsluitend bij BeautyAlliance. BeautyAlliance is gehouden adviezen van de schoonheidsspecialiste serieus (in overweging) te nemen. Indien BeautyAlliance een advies van de schoonheidsspecialiste niet opvolgt, dient hij dit met redelijke gronden te motiveren.
4.0 Alle intellectuele (eigendom)rechten en overige rechten op de door of vanwege schoonheidsspecialiste (uit)gevonden of aangebrachte verbeteringen, toevoegingen, wijzi¬gin¬gen, aanvullingen en/of vernieuwingen met betrekking tot de beautyconcept, worden reeds nu voor alsdan door schoonheidsspecialiste overgedragen aan BeautyAlliance, welke overdracht BeautyAlliance reeds nu voor alsdan aanvaardt.

4.1 BeautyAlliance heeft een backoffice ontwikkeld ten behoeve van het (in- en verkoop, bestel- en klantenmanagement) informatiesysteem. Schoonheidsspecialiste is gehouden hiervan gebruik te maken conform de daartoe geldende instructies. Een beschrijving van deze instructies en systemen is opgenomen in de backoffice.

4.2 Schoonheidsspecialiste verplicht zich de software en systemen te gebruiken en toe te passen conform de richtlijnen door BeautyAlliance verstrekt en zal - mits dat in redelijkheid van haar verlangd mag worden - medewerking verlenen voor de uitbreiding of verbetering van de software en systeem. BeautyAlliance verplicht zich de schoonheidsspecialiste terzijde te staan bij het toepassen en gebruiken van de in dit artikel bedoelde software en systeem. Schoonheidsspecialiste zal adequate hardware ten behoeve van de software en een adequate internetverbinding aanschaffen.

4.3 BeautyAlliance heeft het recht om zijn assortiment via internet te promoten en te verkopen alsmede de organisatie in zijn algemeenheid via internet te promoten.

4.4 Schoonheidsspecialiste erkent dat de verschillende websites leidinggevend zijn bij de promotionele activiteiten op internet. Vanaf deze website wordt doorverwezen naar informatie omtrent de salon van schoonheidsspecialiste.

4.5 Schoonheidsspecialiste is een zelfstandig ondernemer die haar bedrijf geheel voor eigen rekening en risico exploiteert.

4.6 De schoonheidsspecialiste vrijwaart BeautyAlliance ten aanzien van eventuele aanspraken van de zijde van de Belastingdienst en de Uitvoeringsinstelling ter zake van deze overeenkomst. De schoonheidsspecialiste draagt voorts zorg voor, en is verantwoordelijk voor, het verkrijgen van alle in verband met de exploitatie van zijn vestiging van overheidswege of anderszins vereiste vergunningen.

4.7 Partijen vrijwaren elkaar uitdrukkelijk van alle vervolgingen, schadevergoedingen, eisen, uitspraken of andere aansprakelijkheden of kosten zijdens derden, hoe ook genaamd, welke ontstaan in verband met de exploitatie van de beautyconcept en die onder hun separate verantwoordelijkheid vallen.

4.8 Terzake het aan schoonheidsspecialiste toegekende gebruikersrecht is schoonheidsspecialiste aan BeautyAlliance verschuldigd: een jaarlijkse fee van € 295,- exclusief B.T.W.

4.9 De jaarlijkse fee wordt geïnd via een automatische incasso via de Rabobank rekening van BeautyAlliance Nederland. Hiervoor ondertekent de deelnemende schoonheidsspecialiste een incassocontract, welke voldoet aan de nieuwste Europese incasso richtlijnen van de Rabobank.

5.1 Schoonheidsspecialiste erkent dat alle (intellectuele en industriële) eigendomsrechten met betrekking tot de afzonderlijke elementen van het beautyconcept onverkort bij BeautyAlliance berusten en dat deze rechten op geen enkele wijze aan hem worden overgedragen. In het bijzonder erkent schoonheidsspecialiste het uitsluitend recht van BeautyAlliance op de handelsmerken, handelsnamen, domeinnamen, uithangborden, emblemen, gebruiksmodellen, tekeningen, databases, auteursrechtelijke werken, kleurencombinaties, slagzinnen, octrooien, vertrouwelijke informatie, speciale kennis, etc. als omschreven in deze overeenkomst.

5.2 Schoonheidsspecialiste erkent dat haar slechts voor de duur en uitsluitend ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst een in zijn algemeenheid niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot de verschillende elementen van de beautyconcept is verleend.

5.3 Schoonheidsspecialiste zal zich onthouden van ieder (mogelijk) oneigenlijk gebruik van één of meerdere elementen van de beautyconcept, dan wel iedere (mogelijke) inbreuk op de daarin belichaamde gewone, intellectuele en/of industriële eigendomsrechten.

5.6 Schoonheidsspecialiste is niet gerechtigd tot het (doen) registreren van handelsnamen, merken of symbolen van BeautyAlliance of van handelsnamen, merken of symbolen die hiermee gelijkenis vertonen of hiermee kunnen worden verward.

5.7 Schoonheidsspecialiste zal enige inbreuk van derden op de rechten van BeautyAlliance en schoonheidsspecialiste onmiddellijk mededelen aan BeautyAlliance, en er voor zoveel mogelijk aan medewerken dat aan dergelijke inbreuken een einde wordt gemaakt. BeautyAlliance zal eventueel maatregelen nemen om aan dergelijke inbreuken een einde te maken, voor zover deze onder zijn verantwoordelijkheid vallen. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van BeautyAlliance, is schoonheidsspecialiste niet gerechtigd om zelf tegen inbreukmakers op de beautyconcept op te treden.

5.8 Schoonheidsspecialiste zal op elke in redelijkheid door BeautyAlliance te verlangen wijze medewerking verlenen teneinde de rechten van BeautyAlliance in de ruimste zin des woords te beschermen.

5.9 Schoonheidsspecialiste zal, indien zij in geschillen verwikkeld raakt welke mogelijk tot gerechtelijke procedure leiden, voor zover samenhangende met de aan hem verleende concept, BeautyAlliance daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen en, afhankelijk van de aard van het geschil, BeautyAlliance het recht verlenen zich te voegen in de procedure.

6.1 Indien de nalatige partij de bedoelde betalingstermijnen niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, heeft de andere partij het recht deze overeenkomst met inachtneming van een termijn van acht dagen te ontbinden, tenzij de tekortkoming van de nalatige partij deze ontbinding niet rechtvaardigt. Onverminderd het recht van de ontbindende partij om van de nalatige partij alsnog nakoming van diens verplichtingen te vorderen.

6.2 Indien één der partijen in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd, de schoonheidsspecialiste niet langer bevoegd is zelfstandige rechtshandelingen te verrichten, dan wel ten laste van schoonheidsspecialiste een executoriaal beslag is gelegd, dat niet binnen een maand nadien is opgeheven, heeft de andere partij het recht de onderhavige overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden.

Tussentijdse beëindiging door BeautyAlliance

7.1 Indien:

a. handelingen door schoonheidsspecialiste naar het oordeel van BeautyAlliance dusdanig ernstig zijn dat handhaving van de goede naam van de beautyconcept in gevaar is c.q. wordt gebracht;

b. schoonheidsspecialiste bewust valse opgave aan BeautyAlliance (heeft) verstrekt;

c. schoonheidsspecialiste geheel of gedeeltelijk nalatig blijft met de betaling van de aan BeautyAlliance dan wel aan derden verschuldigde vergoedingen of andere schulden;

7.2 Schoonheidsspecialiste zal bij beëindiging dan wel bij ontbinding van de onderhavige overeenkomst binnen zeven (7) dagen na het tijdstip van beëindiging dan wel ontbinding elk gebruik van enig aan de BeautyAlliance toebehorend handelsmerk, handelsnaam, reclameslagzin, huisstijl, etc. staken en voortaan alles te vermijden, wat de indruk zou wekken, dat hij nog tot uitoefening van de formule of tot gebruik van zijn naam, embleem en andere kenmerken gerechtigd zou zijn.

7.3 Schoonheidsspecialiste is verplicht na beëindiging van de overeenkomst het gebruik van handelsnaam, merken, modellen en andere elementen uit het totaalpakket onmiddellijk te staken en gestaakt te houden of tot gebruik van de daaraan verbonden naam, het beeldmerk en andere kenmerken gerechtigd zou zijn.

7.4 Geen der partijen is jegens de wederpartij aansprakelijk voor schade of verlies van welke aard dan ook (anders dan de betaling van een geldsom), ontstaan of geleden door die partij en zal evenmin in gebreke of verzuim zijn, vanwege vertragingen dan wel gebreken in de nakoming of naleving van een bepaling uit de overeenkomst, als gevolg van of voortvloeiend uit omstandigheden die voor de partij die zich op dit artikel beroept overmacht opleveren.

7.5 Van overmacht is sprake, indien een partij verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan na te komen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsbesluiten, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van de desbetreffende partij ontstaan.

8.1 Geschillenbeslechting
Partijen zullen zich inspannen alle geschillen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van deze overeenkomst in der minne te schikken. Geschillen welke niet in der minne kunnen worden opgelost dienen bij uitsluiting beslecht te worden door de bevoegde rechter binnen het Arrondissement Alkmaar, dan wel door de rechter die op grond van een dwingend rechtelijke bepaling bevoegd is. Het voorgaande laat onverlet dat ieder der partijen bevoegd is in spoedeisende gevallen zich onverwijld tot de bevoegde rechter te wenden zonder eerst een schikkingspoging ondernomen te hebben.

8.2 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.